Synonyms for algopareunia or Related words with algopareunia

leucorrhea              itchiness              brachioradial              hypogeusia              spermatorrhea              hyperosmia              itches              stomachache              menalgia              vitaligo              dyspeptic              sialorrhea              vestibulodynia              listlessness              vulvodynia              puritis              leukorrhea              dysesthesia              hypoesthesia              pollakiuria              bromhidrosis              backaches              osmidrosis              giddiness              strangury              backache              neurasthenia              dyspareunia              hyperaesthesia              glossodynia              hypohidrosis              metrorrhagia              excoriation              phantosmia              paresthesias              chromhidrosis              menorrhalgia              dysesthetic              dysuria              hangovers              vaginismus              formication              earaches              dysosmia              lumbago              cephalea              scratchiness              diaphoresis              hyperhydrosis              hyposalivation             Examples of "algopareunia"