Synonyms for aphtous or Related words with aphtous

aphthous              aphthae              apthous              sialadenitis              aphtha              gingivostomatitis              xerostoma              aphthas              mucositits              xerostomia              aphteous              chelitis              mucoclasis              candidosis              glossitis              tonsillitis              supraglottitis              impetiginous              mucomembranous              verruciform              orolabial              herpetica              neurodermatitis              leukoplakia              tympanitis              dacryocystitis              parodontitis              hyposalivation              moniliasis              sialolithiasis              herpetic              syringitis              diverticular              glossodynia              labialis              catarrh              candidiasis              diverticulitis              vulvovaginitis              cellulites              labyrinthitis              herpangina              laryngopharyngitis              eustachitis              pharyngitis              chalazion              vulvovaginal              epistaxis              mesenteritis              pulpitis             Examples of "aphtous"