Synonyms for qianting or Related words with qianting

ningli              tungguang              yanliu              fengli              xianyingkong              hengjie              gangshang              shicong              mengsheng              yingyinghuang              yananli              nanzhang              lanma              jiaweiwang              xilanzhang              jiangjia              linghuang              xiaoba              weixu              jiachenguo              xincuo              dazhuang              guoji              xuechenjiang              yueli              linagao              yezhou              qingxiasun              ailingliu              ouluo              leiwang              songxi              xingnong              futang              fengzhuang              gangxi              donglunzhang              zhangzhai              taoxu              tungxing              denglijun              huangtang              liusheng              xiaoxialiu              liujing              peifeng              liushi              yanpeng              liuqiao              xueji             Examples of "qianting"
Beigao is composed of 24 villages: Kengyuan "Kēngyuán Cūn"), Yuanhou "Yuànhòu Cūn"), Chengshan "Chéngshān Cūn"), Beigao "Běigāo Cūn"), Dongxiang "Dōngxiāng Cūn"), Houji "Hòujī Cūn"), Tingjiang "Tīngjiāng Cūn"), Tingfeng "Tīngfēng Cūn"), Jiangbian "Jiāngbiān Cūn"), Gaoyang "Gāoyáng Cūn"), Gaofeng "Gāofēng Cūn"), Lanshan "Lánshān Cūn"), Fuling "Fúlǐng Cūn"), Duling "Dùlǐng Cūn"), Wucheng "Wúchéng Cūn"), Shanqian "Shānqián Cūn"), Chengtou "Chéngtóu Cūn"), Chengqian "Chéngqián Cūn"), Qianting "Qiántíng Cūn"), Chongqin "Chōngqìn Cūn"), Donggao "Dōnggāo Cūn"), Zhuzhuang "Zhúzhuāng Cūn"), Meilan "Měilán Cūn"), and Daifeng "Dàifēng Cūn"). These oversee 128 "zìráncūn" () and 248 "cūnmín xiǎozǔ" ().