Synonyms for yingchen or Related words with yingchen

xianyingkong              tingtingwang              jiecommissar              yananli              zhixuan              xiaojuanzhang              dingshuo              yukwong              botang              jiaweiwang              zhaokang              qinren              tianweili              guangma              denglijun              haiyangtan              jingqian              kuiyi              aowei              yuweizhang              dimostrato              muhua              yanpeng              jiechen              peifeng              panfeng              chengliang              yanshen              guangnai              dexiu              chenhao              lanma              erbao              qianting              shijiechang              ruipeng              shicong              tianhui              tengfei              zenghui              shugui              yanweiyang              ruirui              baorong              jingwang              dazhang              yiningguo              zhixing              pinxian              yunli             Examples of "yingchen"
In May 1948, in response to the earnest request of his disciples, Tanxu started to lecture on his autobiography. These lectures lasted for over one month and were recorded by his disciple, Master Daguang, in shorthand scripts. That writing was ultimately compiled in the book, Yingchen Huiyilu (影塵回憶錄), literally meaning "Recollections of Shadows and Dust".